Ciech Tri Kids

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój Triathlonowy Bohater”

 Informacje ogólne

 Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki uczestników konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tritour.com.pl Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@tritour.com.pl.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie
 2. Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Mój Triathlonowy Bohater”, zwanego dalej „Konkursem“, jest Stowarzyszenie KS Tri Tour z siedzibą w Poznaniu (60-161) przy ul. Smardzewskiej 21/4, wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem ST 292, NIP 9721247020, REGON: 302592538”, zwane dalej „Organizatorem“.
 3. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: ,,Mój Triathlonowy Bohater” (”Konkurs”). Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165).

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest popularyzacja zdrowej diety, aktywności fizycznej u dzieci, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej u dzieci inspirowanej sportem, rozwijanie umiejętności rysowania  i zwrócenie uwagi na dyscyplinę triathlonową jako formę zdrowego spędzania czasu dzieci oraz ich rodziców.

 

Zadanie i temat Konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu Konkursu „Mój Triathlonowy Bohater” („Zadanie konkursowe“). Interpretacja tematu Zadania konkursowego jest dowolna i zależna od osoby uczestnika Konkursu.

 

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może stać się dziecko spełniające łącznie następujące warunki:
  1. będące w wieku przedszkolnym 5-6 lat oraz dzieci uczęszczające do klas 1-8 szkół podstawowych,
  2. posiadające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,
  3. posiadające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku,
  4. posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
  5. zapoznało się z treścią niniejszego Regulaminu,
  6. wykonało Zadanie Konkursowe i zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;
 2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, oprócz deklaracji spełniania warunków wskazanych w pkt. 1 powyżej, oświadcza dodatkowo, że:
 3. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w Zadaniu Konkursowym;
 4. powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
 5. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora oraz Zleceniodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 6. przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do ww. utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, co obejmuje możliwość nieodpłatnego korzystania przez Organizatora z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do korzystania przez Organizatora z ww. Utworów w celach komercyjnych, jak również w zakresie druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania np. poprzez prezentowanie na spotkaniach, konferencjach, wystawach, targach. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją tych postanowień.
 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury (pod rygorem nieważności Zgłoszenia):
  1. zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. wykonać pracę wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3 w temacie Konkursu.  Uczestnik Konkursu może zgłosić w ramach Zadania konkursowego tylko jedną pracę. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 
  3. na odwrocie każdej pracy zgłoszonej jako Zadanie konkursowe należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły, świetlicy, innej organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy – Uczestnika Konkursu;
  4. zgłosić Zadanie konkursowe do dnia 10 kwietnia 2020 r. do Dyrektorów szkół lub przedszkoli, do których uczęszcza Uczestnik Konkursu. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, o których mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązani są wybrać 3 najciekawsze prace zgłoszone jako Zadanie konkursowe, które to dana szkoła/przedszkole przekazuje do 20 kwietnia 2020 r. Organizatorowi.
  5. przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika na udział w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika przez Organizatora oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika i rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika (wzór zgód stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Udział w Konkursie oznacza akceptację treści Regulaminu.
 2. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, o których mowa pkt. 1 lit. d zdanie drugie powyżej, przekazują wybrane trzy (3) Zadania konkursowe Organizatorowi w postaci zdjęć wysłanych na adres e-mail agata.k@tritour.com, wpisując w tytule wiadomości „Prace konkursowe szkoła/przedszkole nr ….”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac, o którym mowa w pkt. 1 lit. d powyżej. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 4. Prace przesłane przez szkoły/przedszkola do Organizatora jako Zadania konkursowe będą publikowane przez Organizatora na profilu FB TRI TOUR oraz na pozostałych profilach FB imprez z cyklu TRI TOUR takich jak:
 1. Obserwatorzy profili, o których mowa w pkt. 4 powyżej głosowali będą na najciekawszą pracę zgłoszoną w Konkursie („Głosowanie”). Głosowanie trwać będzie w okresie od 23 do 29 kwietnia 2020 r.

6. Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu laureatów w Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, („Komisją“). Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji wchodzą: Przedstawiciel Sponsora Tytularnego, Przedstawiciel Organizatora.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 3. Komisja ustali trzech (3) laureatów („Laureaci“) i przyzna 3 szt. nagród w postaci roweru(„Nagrody“). Fundatorem nagród jest Sponsor Tytularny Konkursu – spółka CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
 4. Wybór zwycięskich prac zostanie dokonany przez Komisję po podliczeniu głosów oddanych na każdą z prac konkursowych opublikowanych przez Organizatora w ramach Konkursu na portalach, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu. Laureatami Nagród będę autorzy prac, który zdobyli trzy najwyższe sumy glosów oddane na ich prace w Głosowaniu.
 5. W przypadku, w którym liczba głosów oddanych w Konkursie na najwyżej ocenione prace nie pozwoli wybrac trzech Lareatów (np. na kilka prac oddano taką samą liczbę głosów w Głosowaniu), ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród Uczestnikom Konkursu podejmuje Przewodniczący Komisji.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 7. Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.04.2020 r.
 9. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia Nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej zostanie podana niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.tritour.com.pl w dniu 30.04.2020 roku.
 10. Laureaci oraz szkoły i przedszkola biorące udział w Konkursie zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie bądź e-mailowo.
 11. Nagrodzenie Laureatów odbędzie się między 6 a 17 maja 2020 r. w siedzibie Sponsora Tytularnego Konkursu, tj. siedzibie spółki CIECH S.A. w Warszawie przy ul. Wspólnej 62. Koszty podróży opiekuna wraz z laureatem będą zwracane na podstawie przedstawionych dokumentów.
 12. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
 13. Szkoła/przedszkole, z której/ego, z której zostanie wyłoniony Laureat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów w Głosowaniu, otrzyma nagrody specjalne w postaci zegarków smartwatch – krokomierzy w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły/przedszkola .Liczba wydanych zegarków smartwatch – krokomierzy zależna jest od liczby uczniów biorących udział w „Warsztatach edukacyjnych”podanych Organizatorowi przez szkołę/przedszkole, o której/ym mowa w zdaniu poprzednim.

 

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu dla celów:
  1. związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w zakresie umożliwienia udziału w Konkursie, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przyznania nagród i poinformowania o zwycięstwie (podstawa przetwarzania: zgoda rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”),
  2. rozpatrywania reklamacji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na możliwości rozpatrzenia nadesłanej reklamacji),
  3. wynikających z przeniesienia na jego rzecz majątkowych praw autorskich do rozwiązania Zadania Konkursowego (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na możliwości wykazania, że majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na rzecz Organizatora).
 3. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu mogą mieć upoważnieni pracownicy administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie tych danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, w szczególności podmioty takie jak Organizator Konkursu, podmioty obsługujące systemy informatyczne lub zewnętrzne archiwa papierowe i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane Uczestników będę udostępniane również Sponsorowi Tytularnemu Konkursu – spółce CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fundacji PHO3NIX. Dane Uczestnika mogą być również udostępniane operatorom pocztowym na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji lub wydawaniem nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, w tym także postępowań reklamacyjnych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu (5 lat). Dane osobowe Uczestników będących Laureatami Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 (pięciu) lat.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
 6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Organizatora, w tym realizacją praw, o których mowa powyżej, należy kontaktować się na adres e-mail: info@tritour.com.pl jak również pisemnie na adres siedziby.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 14.05.2020 r. na adres e-mail Organizatora.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie (dopuszczalna forma e-mail), i zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia jej wpływu. Zawiadomienie przekazane zostanie poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres wskazany przez Uczestnika.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu, w tym również jego treści, w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie z każdych przyczyn, jeśli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
 7. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek przysługujących jej praw własności intelektualnej przez zadanie konkursowe, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie przekazana uczestnikom drogą mailową.

 

Załącznik nr 1

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotyczących udziału dziecka w konkursie „Mój Triathlonowy Bohater” 

Dziecka Rodzica / prawnego opiekuna Rodzica / prawnego opiekuna
Imię i nazwisko
Wiek dziecka X X
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
Szkoła/przedszkole (nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość) X X
Telefon/e-mail

 

1. Wyrażamy zgodę jako rodzice / opiekunowie prawni na udział naszego dziecka w konkursie „Mój Triathlonowy Bohater“ („Konkurs“).

2. Oświadczamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka przez Organizatora Konkursu – Stowarzyszenie KS Tri Tour z siedzibą w Poznaniu (60-161) przy ul. Smardzewskiej 21/4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia udział dziecka w Konkursie.

3. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu rodziców / prawnych opiekunów oraz wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu  naszego dziecka, w dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów, przez

 1. Organizatora Konkursu – Stowarzyszenie KS Tri Tour z siedzibą w Poznaniu (60-161) przy ul. Smardzewskiej 21/4,
 2. Sponsora Tytularnego Konkursu – spółkę CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62 oraz

w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu i warsztatów edukacyjnych poprzedzających Konkurs oraz zorganizowaniem wystawy pokonkursowej, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i innym materiałach związanych z Konkursem i ww. warsztatami, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. Zm).

Data, miejscowość,

Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

Data, miejscowość,

Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….